Bestuurlijke Samenwerking

Het Bornego College en OSG Sevenwolden gaan op bestuurlijk niveau structureel intensiever samenwerken. Dit hebben de Raad van Beheer (Bornego College) en Raad van Toezicht (OSG Sevenwolden) onlangs afgesproken.

Publicatiedatum: 29 november 2017

Gevarieerd onderwijsaanbod
Beide scholen zien het verzorgen van een breed en gevarieerd onderwijsaanbod in de regio als hun maatschappelijke opdracht. De verwachting is dat het door de krimp voor beide scholen lastig zal worden om volledig afzonderlijk hoogwaardig onderwijs te blijven bieden met voldoende keuzemogelijkheden voor de leerlingen. Door intensievere samenwerking kan er een rijk aanbod blijven bestaan; ook als het aantal leerlingen in de regio afneemt en daarmee de overheidsbijdrage.

Kei College
Het Bornego College en OSG Sevenwolden werken sinds dit schooljaar al samen in het beroepsgerichte vmbo in Heerenveen onder de naam Kei College. Door de krachten in de beroepsgerichte leerwegen te bundelen, kunnen de leerlingen daar nu kiezen uit bijvoorbeeld zeven profielen. Iets wat op beide scholen afzonderlijk niet haalbaar was geweest.

Nieuwe bestuurders
De samenwerking betekent op korte termijn dat de mogelijkheden worden onderzocht hoe een samenwerking in Joure kan worden vormgegeven. Daarnaast werven de scholen elk een nieuwe bestuurder voor de komende drie jaar. De nieuwe bestuurders krijgen de opdracht de samenwerking verder uit te werken. Daarbij zullen zij rekening houden met de verschillen in identiteit, achtergrond en geschiedenis.

OSG.rgbblok
Logo Bornego